Pravne informacije

 1. Splošni pogodbeni pogoji veljajo za vse pogodbe podjetja 4IMPULSE d.o.o. sklenjene med klubskimi člani in klubom, v kolikor to ni drugače dogovorjeno v pisni obliki za posamezno obliko daljšeročne vezave. Kakršnikoli drugi ustni dogovori ne veljajo. 4IMPULSE d.o.o. ima pravico do spremembe ali dopolnitve določil splošnih pogojev poslovanja. S spremembo ali dopolnitvijo splošnih pogojev poslovanja bodo člani ustrezno seznanjeni, pri čemer začnejo te zanje veljati z dnem seznanitve. Člani imajo v primeru spremembe splošnih pogojev v njihovo škodo pravico pisno odstopiti od pogodbe, in sicer v roku 14ih dni od seznanitve s spremembo.
 2. S plačilom vpisnine pridobi oseba status člana 4IMPULSE d.o.o.. Član ima pravico udeležbe na posebnih dogodkih 4IMPULSE d.o.o., pravico do koriščenja posebnih ugodnosti in akcij, pravico do plačila vadnine in drugih storitev 4IMPULSE d.o.o. ter pravico, da ga 4P obvešča o tekočih akcijah, dogodkih in novostih. Plačilo vpisnine je pogoj za sklenitev katerokoli dalj časa trajajoče pogodbe.
 3. Vpisnino plača član na za 1x na leto za tekočih 12 mesecev vnaprej,skladno z vsakokrat veljavnim cenikom oz. pogoji, ki jih objavi 4IMPULSE d.o.o..
 4. Vpisnina se plačuje ločeno od ostalih storitev (uporaba fitnessa, vodenih vadb, sveta savn, servisno storitvenega pavšala itd.), ki se obračunavajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom 4IMPULSE d.o.o.
 5. 4IMPULSE d.o.o. nudi na podlagi vezave članu ugodnejše vpisne pogoje, prednosti in nižje cene, član pa se zato zaveže, da bo izpolnjeval svoje obveznosti in dolžnosti izhajajoč iz te pogodbe.
 6. Za osebe, ki še niso dopolnile 18 let je članstvo v klubu možno samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov.
 7. 4IMPULSE d.o.o. si pridržuje pravico članom zaračunavati tudi servisno storitveni pavšal, ki se obračunava na način in v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom 4IMPULSE d.o.o. Servisno storitveni pavšal zajema redno in tekoče vzdrževanje, čiščenje, po potrebi razkuževanje in zagotavljanje varnega delovnega okolja ter službe za pomoč članom.
 8. S člansko izkaznico je član upravičen, da vadbeni center, v času odprtja koristi v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom. Vstop brez članske izkaznice ni dovoljen.
 9. 4IMPULSE d.o.o. je upravičen določiti hišni red, ki velja za vadbeni center. V hišnem redu vadbenega centra so napisana določila in pravila za pravilno uporabo kluba, naprav in pravic članov. Pravila hišnega reda se nahajajo pri recepciji.

10.Članom je prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali narkotikov (mamil) v prostorih kluba. V prostore centra je članom prepovedan vnos zdravil, ki se izdajajo samo na zdravniški recept ali drugih podobnih snovi, ki niso namenjene osebni uporabi člana, kateremu jih je predpisal zdravnik in bi lahko vplivali na večjo telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). V enaki meri je članu prepovedano, da tovrstna sredstva ponuja, posreduje ali prepusti tretjim, proti plačilu ali brez, ali jim kako drugače omogoči dostop do le-teh. V primeru kršitve tega določila je 4IMPULSE d.o.o. upravičen, da s takojšnjo veljavo odpove člansko pogodbo in od člana zahteva odškodnino v višini povzročene škode.

11.Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in s pogoji uporabe vadbenega centra ter ga kot takega sprejema. Zaradi kršitve hišnega reda se lahko članu, trajno ali začasno, prepove vstop v prostore vadbenega centra. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda (npr. telesnih ali verbalnih napadih, grožnjah, spolnem nadlegovanju, tatvini) lahko 4IMPULSE d.o.o. prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve, zaradi katerih je 4IMPULSE d.o.o. takoj upravičen do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka. 4IMPULSE d.o.o. je prav tako upravičen do takojšnje odpovedi brez odpovednega roka v primeru storitve kaznivega dejanja zoper drugega člana ali zaposlenega v vadbenem centru. 4IMPULSE d.o.o.  je upravičen do odstopa od pogodbe tudi, če član več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti do 4IMPULSE d.o.o. V primeru lažjih kršitev hišnega reda lahko vadbeni center pozove člana z ustnim opominom k takojšnjemu prenehanju kršitve. V kolikor član s kršitvijo ne preneha, lahko vadbeni center ustrezno ukrepa in po potrebi izreče tudi sankcijo, določeno za posebej hude kršitve. Ob odpovedi pogodbe, bo član dolžan poravnati mesečne zneske vadnine. V kolikor so mesečne vadnine plačane že vnaprej, jih 4IMPULSE d.o.o. članu ni dolžan vrniti.

12.4IMPULSE d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nastale okvare zdravja ali nastalo materialno škodo, do katere lahko pride zaradi nepravilne uporabe s strani člana. Član se obvezuje, da bo s prostorom in napravami ravnal odgovorno. Materialna škoda se tudi v primeru, ko je bila povzročena zaradi malomarnosti poravna na stroške povzročitelja. V tem primeru si podjetje 4IMPULSE d.o.o. pridržuje pravico izstaviti povzročitelju račun, za nastalo materialno škodo, v kolikor se le ta s stroški strinja. V primeru nesoglasja glede višine škode, bo 4IMPULSE d.o.o. primoran terjati člana za stroške škode po sodni poti.

13.Garderobne omarice vadbenega centra, lahko člani koristijo samo v času uporabe vadbenih prostorov. Član mora po končani vadbi garderobno omarico sprazniti in jo pustiti odklenjeno. V kolikor član tega ne upošteva, si 4IMPULSE d.o.o. pridržuje pravico do odprtja in izpraznitve omarice. Garderobne omarice vadbenega centra, so namenjene začasnemu hranjenju oblačil. 4IMPULSE d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za krajo ali poškodbo stvari, ki se nahajajo v garderobni omarici. Za izgubo oblačil ali vrednih predmetov center ne prevzema nobenega jamstva.

14.Član je obvezan varno shranjevati člansko kartico. V primeru izgube članske kartice mora član nemudoma izgubo prijaviti klubu, po prijavljeni izgubi kartice s poslovanje s kartico ustavi in prekliče. S trenutkom preklica veljavnosti članske kartice se člana tudi razveže odgovornosti rizika zlorabe uporabe (npr. zaradi tretje osebe). Član lahko spremeni karto na recepciji ob predložitvi osebnega dokumenta ali po telefonu. V primeru izgube ali poškodbe članske kartice je potrebno za nadomestitev članske kartice plačati znesek v višini 3,00 EUR.

15.Spremstvo v obliki oseb ali domačih živali v prostorih kluba ni dovoljeno.

16Članstvo je pri podjetju 4IMPULSE d.o.o. osebno in se ga ne da prenašati na druge osebe. Član se zaveže, da  bo člansko kartico koristil le v osebne namene in je ne bo posojal tretjim osebam. V primeru kršitve tega določila je član dolžan plačati odškodnino v višini 66,00 EUR. Višina odškodnine predstavlja ceno povprečne mesečne karte za dve osebi.

17.Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo v plačilo vsak mesec na isti koledarski dan, če ni s posamezno pogodbo ali cenikom drugače določeno. Obveznosti se lahko poravnajo z gotovino, s kreditno ali drugo veljavno bančno kartico ali preko trajnika. Tudi v primeru, ko član uslug vadbenega centra ne koristi, je dolžan mesečno vadnino plačevati do konca trajanja vezave. Član je obvezan, da ob dogovorjenem datumu nakazovanja zneska s tekočega računa zagotovi kritje računa. V primeru, da nakazilo zaradi nekritja računa ni možno, član nosi dodatne stroške, ki so nastali zaradi tega.

18.Član je obvezan vsako spremembo, ki je vezana na vsebino njegove pogodbe (ime, naslov, E-mail naslov, bančne podatke, itd…) v roku 10 dni od dneva spremembe posredovati podjetju 4IMPULSE d.o.o.. Spremembe bančnih podatkov podjetje 4IMPULSE d.o.o. upošteva le, če so posredovani vsaj 10 dni pred dnevom kršitve direktne bremenitve. Za morebitne posledice in stroške, ki bi vadbenem centru nastali zaradi nepravilnih podatkov, neposredovanja le-teh ali nepravočasnega obvestila o spremembi podatkov, odgovarja član.

      Pisma in druge pošiljke se članu pošiljajo na elektronski naslov, naveden v članski pogodbi, sicer pa se pisanja članu lahko pošilja po pošti na naslov naveden v članski pogodbi. Prav tako jamčite, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični. Osebne podatke bomo uporabili za namen, za katerega so bili dani, vendar v primeru neplačila naših storitev, lahko vaše osebne podatke predamo podjetju, ki se ukvarja z izterjavo dolga.

19.V primeru prekinitve delovanja vadbenega centra ima član pravico, da vadbeni center, ki ga je predlagalo podjetje 4IMPULSE d.o.o. na morebitni drugi lokaciji, uporablja pod enakimi pogoji, kot so zapisani v teh splošnih pogojih, v kolikor 4IMPULSE d.o.o., v kolikor je vadbeni center za člana enakovreden glede na njegovo lokacijo bivanja, obratovalni čas in v kolikor se s tem članu zagotovijo enake storitve.

12.Član je seznanjen z dejstvom, da je 4IMPULSE d.o.o. zaradi varnosti in zaradi varovanja lastnine članov, postavil kamere za videonadzor. Člana na to opozarjajo tudi obvestila v vadbenem centru.

21.V primeru, da je omejena pravica člana do koriščenja določenega dela opreme, programa podjetja 4IMPULSE d.o.o., zaradi organizacijskih, tehničnih ali drugih razlogov in v primeru, da so zmanjšane možnosti koriščenja v ponudbi navedenih naprav ali vodenih vadb oziroma zaradi zamenjave naprav ali vodenih vadb, član nima pravice do predhodne prekinitve oz. odpovedi pogodbe ali do sorazmernega zmanjšanja vadnine ali do odškodnine. V kolikor je član sklenil vezavo z vadbenim centrom, zaradi obiskovanja določene vadbe, ki se kasneje ukine, ima član pravico do predčasne prekinitve pogodbe. Član ima pravico do predčasne prekinitve vezave tudi v primeru v kolikor je močno omejeno koriščenje določene naprave, s tem da je določena naprava popolnoma onemogočena in da druge oz. enake 4IMPULSE D.O.O. v roku 3 dni od okvare ne zagotovi.

22.4IMPULSE d.o.o. je upravičen, da prispevek za vpisnino ter servisno storitveni pavšal dvigne sorazmerno z dvigom DDV in o tem bo člane pisno obvestil. Povišanje navedenih zneskov bo veljalo od dneva sporočila o povišanju DDV s prvim dnem naslednjega meseca. 4IMPULSE d.o.o. je upravičen do uskladitve višine vadnine in drugih članskih obveznosti z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

23.Vadnina ne zajema uporabe dodatno ponujenih produktov ali storitev. Dodatne storitve se zaračunavajo ločeno po ceniku. V primeru zakasnitve plačila se članu lahko pošlje opomin na plačilo, pri čemer nastanejo stroški opomina v višini, ki je določena v Zakonu o varstvu potrošnikov. Tako nastale stroške je dolžna pokriti članica/član. V kolikor član zamuja s plačilom obveznosti po članski pogodbi, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska do plačila. Ne glede na namembnost plačila se izrecno dogovori, da se plačila najprej knjižijo na stroške, potem na obresti in nato na glavno zahtevo. V primeru, da član s plačilom zamuja več kot 4 tedne in je bil glede neplačanih stroškov obveščen ali opozorjen preko elektronske pošte oz. preko navadne pošte na naslov, ki je naveden na pristopni izjavi, se do poravnanja celotnega zneska dolga lahko prepove naslednji termin uporabe kluba. Stroške, nastale do tistega trenutka, je potrebno takoj poravnati v celoti. V primeru izostalih plačil, ima 4IMPULSE d.o.o. pravico, da člana do plačila celotnega dolga, izključi do nadaljnje uporabe prostorov, naprav in storitev centra.

24.Članom, ob podpisu pristopne izjave, pripada enkratni dnevni vstop v vadbeni center – ne glede na čas trajanja obiska. Vsak nadaljnji dnevni vstop je možen proti doplačilu 3,00 EUR, ne glede na uro prihoda.

 1. Čas vezave je plačljiv tudi v primeru neobiskovanja vadbenega centra. Prekinitve ni mogoče opravljati za nazaj.

26.V primeru večmesečne vezave oz. vezave za najmanj eno leto, član izrecno priznava pozitiven pogodbeni interes družbe 4IMPULSE d.o.o., za izpolnitev celotne pogodbe. V primeru  predčasnega odstopa od pogodbe, je zato član dolžan 4IMPULSE d.o.o. povrniti škodo, ki nastane s tem družbi 4IMPULSE d.o.o.,  ki je enaka razliki med že plačanim zneskom za letno oz. večmesečno uporabo storitev in stroškov 4IMPULSE d.o.o. in še neporavnanim zneskom po sklenjeni pogodbi ter stroške po vsakokrat veljavnem cenikom, vse do izteka datuma za katerega je bila pogodba sklenjena.  V primeru, da je član svojo obveznost poravnal v enkratnem znesku za naprej, ni upravičen do vračila sorazmernega dela plačila.

 1. V primeru prenehanja veljavnosti enega ali več splošnih pogojev, nima vpliva na veljavnost ostalih določenih pogojev, razen v primeru bistvene spremembe le teh, kot so npr. cena storitve ipd. V primeru bistvene spremembe pogojev ter v primeru nestrinjanja člana z bistvenimi spremembami pogojev, ima član možnost prekiniti vezavo.
 2. V primeru fizične nezmožnosti obiskovanja vadbenega centra zaradi nosečnosti, hude fizične poškodbe ali trajne bolezni člana za katero član ni vedel oz. ni nastala pred ali ob sklenitvi vezave in za katero član pridobi od svojega osebnega zdravnika zdravniško opravičilo glede nezmožnosti uporabe vadbenega centra, ima član pravico do odpovedi vezave. V tem primeru plača vse mesece do prekinitve po ceni mesečne karte s cenika.

 

 

S svojim podpisom na Pristopni izjavi podjetja 4IMPULSE d.o.o. član izjavlja, da so mu Splošni pogoji podjetja 4IMPULSE d.o.o. bili izročeni, skupaj s kopijo podpisane Pristopne izjave. Član s svojim podpisom na Pristopni izjavi izjavlja, da so mu pogoji jasni ter da se z njimi strinja.

 1. SPLOŠNO

Tu navedeni splošni pogoji poslovanja so Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in nakupe izven poslovnih prostorov (v nadaljevanju: SPPD) družbe 4IMPULSE D.O.O., Stegne 11, 1000 Ljubljana, matična številka: 6998313000, identifikacijska št. za DDV: SI 19555393, tel. št. za pomoč članom: 040 332 220, e-pošta: stegne@4p-fitness.com (v nadaljevanju: 4P FITNESS STEGNE). SPPD se uporabljajo za sklepanje članskih pogodb in aneksov k pogodbi za uporabo fitness storitev in vodenih vodb iz ponudbe 4P FITNESS STEGNE, nakup posameznih paketov vodenih vadb, kart za uporabo fitness centra ter drugih izdelkov in storitev po vsakokratnem objavljenem ceniku 4P FITNESS STEGNE, katerih nakup in sklepanje 4P FITNESS STEGNE posebej omogoči svojim članom z uporabo komunikacijskih sredstev za komuniciranje na daljavo (v nadaljevanju “nakup na daljavo”) ali z zbiranjem naročil oddanih izven poslovnih prostorov (v nadaljevanju “nakup izven poslovnih prostorov”). 4P FITNESS STEGNE lahko za posamezno prodajno akcijo podrobneje določi in opiše korake in način izvajanja nakupa.

Pred spletnim nakupom posameznega izdelka, paketa oz. kombinacijo paketov storitev in vadb ali naročilom izven poslovnih prostorov je potrebno natančno prebrati besedilo SPPD. Z zaključkom nakupa se šteje, da so SPPD članu znani in da se strinja z njihovo uporabo. SPPD so del pogodbe oz. aneksa, ki je sklenjena med članom in 4P FITNESS STEGNE ter določajo vsebino pogodbe oz. aneksa k pogodbi ter dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama. Če se SPPD in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo posebni dogovori (npr. pogodba, aneks k pogodbi).

V primeru, da se član ne strinja z SPPD ni upravičen do nakupa na daljavo oz. nakupa izven poslovnih prostorov.

Sklenitev je možna v slovenskem jeziku.

 1. OPREDELITEV POJMOV

Zasebni uporabnik je potrošnik kot ga opredeljuje vsakokrat veljavna zakonodaja, ki ureja področje varovanja potrošnikov, ki je hkrati tudi član 4P FITNESS STEGNE, kot je to urejeno v splošnih pogojih poslovanja 4P FITNESS STEGNE.

 1. POSTOPEK NAKUPA

Naročilo izven poslovnih prostorov: Z naročilom izven poslovnih prostorov lahko zasebni uporabnik odda naročilo v primeru, da je za določeno blago ali storitev predviden tak način sklepanja pogodb oz. sprejemanja naročil. Uporabnik odda naročilo med srečanjem izven poslovnih prostorov z izpolnitvijo in podpisom članske pogodb, po predhodni seznanitvi z SPPD.

Naročilo prek interneta: Naročilo prek interneta zasebni uporabnik izvede tako, da na spletni strani https://www.4p-fitness.com izbere ustrezno storitev oz. kombinacijo storitve, ki jih želi kupiti ter s potrjevanjem korakov in vnašanjem podatkov v skladu z navodili spletne strani le-to potrdi. Nato izbere način plačila storitve ter plačilno sredstvo. Za veljavno naročilo mora zasebni uporabnik sprejeti te splošne pogoje ter druge pogoje, ki jih morebiti za posamezno naročeno blago/storitev navaja ponudba. Za naročilo se mora zasebni uporabnik identificirati z imenom, priimkom, naslovom in davčno številko. Ob posamezni akciji lahko 4P FITNESS STEGNE zahteva še druge identifikacijske elemente, ki jih navede ob posamezni akciji. Do končne oddaje naročila zasebni uporabnik kadarkoli popravi, dopolni ali spremeni vpisane podatke.

 1. NAČIN UPORABE STORITEV IN POGODBENEGA RAZMERJA/SKLENITEV ANEKSA K POGODBI

4P FITNESS STEGNE po sprejetem naročilu uporabniku po elektronski pošti v pregled posreduje člansko pogodbo v zvezi z naročeno storitvijo, povezavo do splošnih in morebitnih posebnih pogojev ter cenika storitev, morebitni aneks k pogodbi, v primeru predvidenega podaljšanja članskega razmerja. S tem se šteje, da se je član

Ob prvem pristopu v 4P FITNESS STEGNE prejme član original podpisano pogodbo, ki mu je bila posredovana v pregled ter člansko izkaznico, če jo do takrat še ni prejel. 

Izbrana storitev se članu aktivira takoj od sklenitvi pogodbe in/ali aneksa ter ob plačilu prvega dela svoje obveznosti. Če kot način plačila član izbere plačilo v enkratnem obroku, dan aktivacije nastopi na dan, ko je plačilo izvedeno.

 1. CENE IN PLAČILA

Za plačila poleg teh SPPD in vsebine posamezne ponudbe v zvezi z naročilom veljajo Splošni pogoji poslovanja za člane 4P FITNESS STEGNE. Morebitni dodatni stroški povezani z naročilom (stroški pošiljanja in obdelave), so navedeni v okviru posamezne ponudbe.

Vse cene vsebujejo DDV.

 1. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO IN MINIMALNO TRAJANJE POGODBE

Skladno z 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, ima zasebni uporabnik, ki skladno s 3. točko teh SPPD kupi storitve  4P FITNESS STEGNE, pravico, da v 14 dneh obvesti 4P FITNESS STEGNE, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži na obrazcu, ki se nahaja na navedenem spletnem naslovu: https://www.4p-fitness.com/pravne-informacije si ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Če zasebni uporabnik odstopi od pogodbe v 14 dnevnem roku od sklenitve pogodbe, po tem, ko je na lastno željo že začel uporabljati storitve 4P FITNESS STEGNE oz. mu slednji to že omogoča, plača znesek v sorazmerju z nudenimi storitvami do dneva obvestitve o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe.

Pogodba sklenjena na podlagi 3. točke teh SPPD je sklenjena za  nedoločen čas, z možnostjo odstopa od pogodbe po poteku 12 mesecev. Pogodbeno članstvo se po poteku prvih 12-ih mesecev avtomatično podaljšuje vsakič za dodatnih 6 mesecev. Pogodbo se lahko odpove pisno priporočeno po pošti vendar velja odpovedni rok 1 meseca. V primeru odstopa od pogodbe, veljajo določila splošnih pogojev poslovanja  4P FITNESS STEGNE.

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA ZA NAKUPE NA DALJAVO

SPPD veljajo od 18. septembra 2018 do spremembe ali preklica.

 1. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

  4P Fines klub (podjetje 4Impulse d.o.o. ) vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

  a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

  Upravljavec osebnih podatkov je podjetje 4Impulse d.o.o, Stegne 11, 1000 Ljubljana, stegne@4p-fitness.com, 040 332 220. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

  b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo

  Podjetje 4Impulse d.o.o. vodi zbirko podatkov o svojih članih, ki vključuje:

  • matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, davčno številko, poklic, rojstni datum, telefon in e-poštno številko),
  • fotografijo (ki se jo izdela ob včlanitvi);
  • člansko številko (ki je shranjena na čipu v kartici);
  • podatke o izbranem fitnes paketu (kombi, fit, vadbe, idr.) ter dodatnih opcijah (npr. savna);
  • podatke o tem, kako ste izvedeli za naš fitnes (preko prijatelja, preko spleta, idr.);
  • plačilne podatke (pričetek članarine, način plačila, podatki iz soglasja za direktno bremenitev, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov, podatki, potrebni za izterjavo).
  • podatki o datumu in času vstopa v prostore fitnesa (zavedno z uporabo vaše kartice na vstopno-izstopni kontroli);
  • morebitne opombe, ki jih zabeleži osebje fitnesa;
  • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja v fitnesu;

  c) Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

  Nameni obdelave osebnih podatkov so:

  • izvajanje pogodbe o članstvu (omogočanje vstopa in izstopa iz fitnes ter uporabe storitev fitnesa, plačevanje storitev fitnesa);
  • občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja;
  • občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je podjetje;
  • izvajanje notranjih analiz s ciljem svojim članom ponujati še boljše storitve.

  d) Rok hrambe podatkov

  Podatki o članih se hranijo še dve leti po zaključku članskega obdobja, zaradi lažje ponovne včlanitve v primeru vrnitve člana. Zadevni izbris se izvaja v mesecu septembru, za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

  e) Obvestilo pravicah posameznikov

  Člani imajo v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico pridobiti kopijo lastnih osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje 4Impulse d.o.o..

  Člani imajo v skladu s 16. členom Splošne uredbe pravico zahtevati popravek morebitnih netočnih podatkov, ki jih podjetje 4Impulse d.o.o. vodi o njih. Ta pravica ne posega v pogodbeno dolžnost članov iz 10. točke Splošnih pogodbenih pogojev, da morajo vsako spremembo, ki je vezana na vsebino pogodbe (npr. spremembo naslova, e-poštnega naslova ali bančnih podatkov) v najkrajšem možnem času posredovati podjetju 4Impulse d.o.o..

  Člani imajo v skladu s 17. členom Splošne uredbe pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, oziroma ki so bili zbrani na podlagi privolitve člana, pa je član to privolitev umaknil, za nadaljnjo hrambo pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

  Člani imajo v primeru molka ali nestrinjanja z odgovorom podjetja na katero od zahtev iz tega razdelka pravico do sodnega varstva v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  f) Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja

  Član lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da podjetje 4Impulse d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Podjetje 4Impulse d.o.o. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.

Piškotki so kratke tekstovne datoteke, ki jih spletne strani začasno shranijo na vaš računalnik, zato da vas lahko ločijo od drugih obiskovalcev, shranijo vaše nastavitve oziroma vam ponudijo bolj personalizirano uporabniško izkušnjo.

Spletna stran 4P FITNESSCLUB STEGNE ne uporablja lastnih piškotkov, uporabljamo pa piškotke zunanjih partnerjev, ki za nas zagotavljajo določene storitve:

Piškotki storitve Google ReCaptha

4P FITNESSCLUB STEGNE na nekaterih obrazcih uporablja storitev Google ReCaptcha – tj. posebno vnosno polje, s pomočjo katerega potrjujemo, da so naši obiskovalci res fizične osebe in ne računalniški boti oziroma skripte, ki bi želele preobremeniti našo spletno stran z lažnimi oddajami obrazcev. Ponudnik tega polja Google na podlagi podatkov, ki jih s pomočjo svojih piškotkov zbere o obiskovalcu, določi verjetnost (nevarnost), da spletno stran obiskuje skripta, ter temu primerno ponudi ustrezno polje, ki naj bi ga znal izpolniti samo človeški uporabnik.

Seznam piškotkov, ki se pri tem uporabljajo, ter nameni njihove uporabe, so navedeni na spletni strani podjetja Google.

Navedeni piškotki se naložijo šele ob začetku vnašanja podatkov v takšne obrazce, in so zatorej potrebni za ustrezno izvedbo storitve, ki jo kot uporabnik izrecno želite. Posledično je njihova uporaba dovoljena na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (torej tudi brez vaše privolitve)

Analitični in oglaševalski piškotki ponudnika Google

4P FITNESSCLUB STEGNE s pomočjo storitve Google Analytics zbira analitične podatke o obiskovalcih svoje spletne strani, zato da lahko štejemo število obiskovalcev spletne strani oziroma zberemo podatke o tem, kako se spletne stran uporablja (npr. katere podstrani uporabniki najpogosteje odpirajo oz. na katerih straneh imajo uporabniki težave oziroma naletijo na sporočila o napakah). To nam pomaga izboljšati način delovanja naše spletne strani, tako da boste na njej še lažje našli vse informacije, ki jih iščete.

Hkrati 4P FITNESSCLUB STEGNE s pomočjo storitev Google AdSense in AdWords zbira, posreduje in uporablja podatke o obiskovalcih svoje spletne strani tudi za potrebe prikaza oglasov za 4P FITNESSCLUB STEGNE na drugih spletnih straneh, in sicer na podlagi dejstva, da vas vaše vsebine zanimajo ter da je torej verjetno, da bi vas torej naši oglasi kdaj kasneje tudi utegnili zanimati. Pri tem uporabljamo zgolj osnovne metode uporabe zbranih podatkov (remarketing) in ne tudi podrobnih podatkov o spletnih navadah, ki jih o svojih uporabnikih zbira in uporablja Google.

Seznam piškotkov, ki se pri tem uporabljajo, ter nameni njihove uporabe, so navedeni na spletni strani podjetja Google.

Štejemo, da je zbiranje podatkov o vaših obiskih naše spletne strani na opisani način izvedeno z vašo privolitvijo, izraženo skozi obisk in vztrajanje na naši spletni strani (prvi odstavek 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah), oziroma da je v našem legitimnem interesu, pri čemer zaradi neinvazivne narabe uporabe teh podatkov (osnovna statistika, osnovno oglaševanje) ne prihaja do pretiranega posega v vaše pravice (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

V kolikor ne bi želeli, da se podatki o vaših obiskih naše spletne strani uporabljajo za prikazovanje oglasov, predlagamo, da v nastavitvah vašega Google profile izklopite prikazovanje prilagojenih oglasov.

Zahtevani piškotki:

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

IME

Ponudnik

Potek /maksimalna starost

   

Piškotek seje

www.4p-fitness.com/

do konca seje

1P_JAR

.gstatic.com

1 teden

1P_JAR

.google.com

1 teden

APISID

.google.com

2 leti

CONSENT

.google.com

20 let

HSID

.google.com

2 leti

NID

.google.com

6 mesecev

PH_HPXY_CHECK

www.4p-fitness.com

do konca seje

SAPISID

.google.com

2 leti

SID

.google.com

2 leti

SIDCC

.google.com

3 mesece

SSID

.google.com

2 leti

__cfduid

.cloudflare.com

do 8 mesecev

_hp2_id.3538148622

.cloudflare.com

2 leti

attrib-customcode

www.4p-fitness.com

3 dni

attrib-fontsettings

www.4p-fitness.com

3 dni

cookieconsent_status

www.4p-fitness.com

1 leto

cookielaw

www.4p-fitness.com

9 mesecev

optimizelyEndUserId

.cloudflare.com

10 let

subtab_tab_cookie

www.4p-fitness.com

3 dni

tadmin_tab_cookie

www.4p-fitness.com

do 1 meseca

trwv.uid

.cloudflare.com

1,5 leta

intercom-lou-o3ge867o.fontawesome.com3 dni

Statistika

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

IME

Ponudnik

Potek /maksimalna starost

   

__utma

.4p-fitness.com

2 leti

__utma

www.4p-fitness.com

2 leti

__utmz

www.4p-fitness.com

6 mesecev

__utmz

.4p-fitness.com

6 mesecev

_ga

www.google.com

do 2 leti

_ga

.cloudflare.com

1,5 leta

_ga

.4p-fitness.com

2 leti

_gid

.4p-fitness.com

1 dan

_gmb_ga_test

www.google.com

do 1,5 leta

Izjava o piškotkih je bila nazadnje posodobljena 24. septembra 2018.

4IMPULSE d.o.o.

 

Spoštovane stranke!

 1. Naprošamo vas, da ne hodite v fitnes, če imate znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …)
 2. Ob prihodu v fitnes in med samo vadbo si roke razkužujemo z razkužili, ki se nahajajo po fitnes centru. Priporočeno je tudi pogosto umivanje rok z milom.
 3. V fitnesu vzdržujemo zadostno medosebno razdaljo: v mirovanju vsaj 1,5 oz. 2 m, v gibanju večjo.
 4. Razdalja med fitness napravami in prav tako med vadečimi na vodenih vadbah mora biti vsaj 2m. Za to smo poskrbeli s postavitvijo naprav in nalepkami na tleh dvoran za vodene vadbe.
 5. Pred in po končani uporabi naprave in pripomočke razkužimo z razkužili, ki se nahajajo po fitnes centru.
 6. V fitnes centru še vedno velja osnovni hišni red: športna obutev, uporaba brisače na napravah in ustrezen bonton. Brez brisače ni vstopa v fitnes!
 7. Garderobe, tuši in savne po navodilih NIJZ trenutno niso v uporabi.
 8. V toaletne prostore stranke vstopajo posamezno.
 9. Po opravljeni aktivnosti udeleženci čim hitreje zapustijo fitnes in se v njem ne zadržujejo.
 10. Sledimo navodilom zaposlenih v 4P Fitnesu.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na stegne@4p-fitness.com.

0
Vaša košarica
Vaša košarica je prazna.